Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cursist: Degene die de opleiding daadwerkelijk gaat volgen.
  • Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding.
  • Annuleren: De opzegging van de opleiding door de cursist of de contractant.
  • Geplande startdatum opleiding: De aan de contractant per brief meegedeelde datum waarop de eerste bijeenkomst van start gaat.

Artikel 2

Offertes
De door Move a Mountain bewustzijnstrainingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3

Inschrijven en indelen
Aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website van Move a Mountain bewustzijnstrainingen of op andere met partijen overeengekomen manier. Na aanmelding wordt door Move a Mountain bewustzijnstrainingen contact opgenomen met de inschrijver. Door inschrijving verklaart de contractant akkoord te gaan met deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden en de cursusgegevens (Prijs, tijdsduur e.d.). De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van het inschrijfformulier door Move a Mountain bewustzijnstrainingen aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de contractant wordt meegedeeld.

Wettelijke bedenktijd
Op de inschrijving geldt een wettelijke kosteloze bedenktermijn van 14 werkdagen. Hierna is onze annuleringsregeling van toepassing.

Artikel 4

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling kan geschieden voor of op de vervaldatum die in de factuur vermeld wordt. Indien overeengekomen kan betaling ook in termijnen met als voorwaarde dat de laatste betalingstermijn wordt voldaan voor het laatste cursusblok. Bij niet tijdige betaling kan de cursist toegang tot de cursus worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de cursus bijeenkomsten vervalt de betalingsverplichting ten opzichte van Move a Mountain bewustzijnstrainingen niet.

Artikel 5

Annuleren
Annuleren kan per e-mail aan welcome@moveamountain.nl, telefonisch of schriftelijk.
De geplande startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering en kan afwijken van de werkelijke startdatum.

Artikel 6

Annuleren is mogelijk tot 60 dagen voor de geplande startdatum van de cursus. Wel is hiervoor een bedrag aan annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 10% van de overeengekomen cursusprijs (deelname- en verblijfskosten) met een minimum van € 250, – Bij annulering binnen 60 dagen voor de geplande startdatum van de cursus is de contractant het volledige cursusgeld (deelname- en verblijfskosten) verschuldigd.

Artikel 7

Move a Mountain bewustzijnstrainingen behoudt zich het recht voor de indeling van de dag- en avondopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij onvoldoende aanmelding kan een cursus worden afgelast of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet worden geaccepteerd. Ingeschreven contractanten worden hierover schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid
Move a Mountain bewustzijnstrainingen is steeds uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (derhalve niet voor gevolg schade).

Artikel 9

De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Move a Mountain bewustzijnstrainingen, die ruimschoots aan de normaal te stellen eisen voldoen, wordt uitbetaald.

Artikel 10

Move a Mountain bewustzijnstrainingen is niet aansprakelijk voor ongevallen van personen welke zich voordoen tijdens, of na de lessen.

Artikel 11

Eventuele aanspraken dienen op straffe van verval van recht binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

Artikel 12

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts een Nederlandse rechter bevoegd.